Obchodní podmínky společnosti LidskáSíla s.r.o.

Vítá Vás LidskáSíla s.r.o., IČ 03957837, se sídlem Pernerova 10/32, Praha, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 239949 (dále jen LidskáSíla).

LidskáSíla je provozovatelem portálu, který propojuje zákazníky s nezávislými profesionály. LidskáSíla sama neposkytuje úklidové služby, ale zprostředkovává úklid od profesionálů. Před objednávkou si prosím pozorně přečtěte obchodní podmínky, jejichž součástí jsou i podmínky zpracování osobních údajů. Pokud nejste podnikatel, přečtěte si před registrací a objednávkou sekci Poučení pro spotřebitele.

Na úvod - Kdo a co se řídí těmito obchodními podmínkami?

Některé základní pojmy:

 • Zájemce nebo Vy znamená kdokoli, kdo navštíví a používá internetové stránky www.lidskasila.cz nebo související aplikace (Portál LidskáSíla.cz) a chce použít úklidové služby a další služby pro domácnost nabízené přes Portál LidskáSíla.cz (Úklidové služby)
 • Profesionál znamená nezávislý poskytovatel, jehož Úklidové služby si může Zájemce objednat přes Portál LidskáSíla.cz

Tyto obchodní podmínky platí pro:

 • vztah Zájemce - Profesionál: Profesionál Vám jako Zájemci poskytne úklidové služby na základě smlouvy mezi Vámi a Profesionálem (Smlouva o úklidu); Smlouva o úklidu se těmito obchodními podmínkami řídí, ale LidskáSíla není jejím účastníkem,
 • vztah Zájemce - LidskáSíla: Lidská síla Vám jako Zájemci umožní najít přes Portál LidskáSíla.cz Profesionála, se kterým uzavřete Smlouvu o úklidu, zprostředkuje přes poskytovatele platebních služeb Vaši platbu Profesionálovi za jeho Úklidové služby a případně společnosti LidskáSíla za zprostředkování, a může za Vás vyřídit komunikaci s Profesionálem (Zprostředkování),
 • vztah Profesionál - LidskáSíla: obchodní podmínky doplňují smlouvu o spolupráci mezi LidskáSíla a Profesionálem,
 • práva a povinnosti Zájemců i Profesionálů při používání Portálu LidskáSíla.cz.

Tyto obchodní podmínky nahrazují veškeré předchozí obchodní podmínky upravující Zprostředkování, Úklidové služby nebo užívání Portálu LidskáSíla.cz. Každým použitím Portálu LidskáSíla.cz a zejména každou objednávkou Zprostředkování souhlasí Zájemce s aktuálním zněním obchodních podmínek.

Zprostředkování Úklidových služeb

Registrace

Abyste si mohli objednat Úklidové služby a jejich Zprostředkování, musíte se registrovat. K tomu potřebujeme Váš email a kontaktní údaje. Nastavte si silné heslo a chraňte ho před zneužitím.

Objednávka

Pokud máte zájem o Zprostředkování Úklidových služeb, vyplňte objednávkový formulář na Portálu LidskáSíla.cz. V objednávce zvolte druh a parametry Úklidové služby (včetně případných služeb navíc), o jejíž Zprostředkování má zájem, místo a přesný termín poptávané Úklidové služby a případně konkrétního Profesionála (dokud na to nemáme ve formuláři kolonku, můžete použít vzkaz pro dámu). Při vyplnění objednávky je automaticky spočítána orientační cena za Úklidové služby (Předběžná cena) v rozsahu dle objednávky ve standardu specifikovaném v těchto obchodních podmínkách a na Portálu LidskáSíla.cz (zejména pod odkazem uklízené plochy). Objednávkou navrhujete uzavření smlouvy o Zprostředkování s LidskáSíla a Smlouvy o Úklidu s kterýmkoliv Profesionálem, kterého Vám najdeme.

Pokud je Vaše objednávka v pořádku, potvrdíme Vám její přijetí shrnujícím emailem. Tím jste jako Zájemce uzavřel smlouvu o Zprostředkování s LidskáSíla.

Na základě potvrzené objednávky LidskáSíla zajistí, aby Vám konkrétní Profesionál poskytl Úklidové služby. LidskáSíla se bude snažit přednostně zajistit toho Profesionála, který již pro daného Zájemce Úklidové služby v minulosti poskytoval a Zájemce byl s výsledkem spokojen. Zájemce objednávkou zmocňuje společnost LidskáSíla, aby za Zájemce navrhla Profesionálovi uzavření Smlouvy o úklidu.

Cena za zprostředkování

Zprostředkování je pro Vás zdarma, pokud dojde k poskytnutí Úklidové služby podle Vaší objednávky. Když objednávku Úklidové služby zrušíte nebo změníte, můžeme po Vás požadovat poplatek za Zprostředkování podle Ceníku úklidu. Poplatek si můžeme strhnout z toho, co jste zaplatili na Úklidové služby.

Smlouva o úklidu a platba za Úklidové služby

Smlouva o úklidu je mezi Zájemcem a konkrétním Profesionálem uzavřena okamžikem, kdy takový Profesionál (zastoupený případně společností LidskáSíla) potvrdí Zájemci objednávku. To nemusí být hned náš první email, protože ještě nevíme, který Profesionál k Vám přijde uklízet. Pokud Vám konkrétní Profesionál nepotvrdil předem objednávku, je Smlouva o úklidu uzavřena okamžikem, kdy Vám Profesionál začne poskytovat Úklidové služby.

Zájemce bude v přiměřené době před objednaným termínem poskytnutí Úklidové služby vyzván k úhradě objednané Úklidové služby online platební kartou.

LidskáSíla může požadovat nebo umožnit, aby Zájemce předem poskytnul prostředky na úhradu Úklidové služby, které hodlá v budoucnosti využít (například aby prostředky uhradil hned při objednávce). Zájemce může předem poskytnout prostředky na úhradu Úklidové služby s možností postoupit nárok na využití Úklidových služeb formou voucheru na jiného Zájemce. V tom případě je Smlouva o úklidu uzavřena se Zájemcem, který voucher uplatnil. Pokud Zájemce poskytl prostředky před uzavřením Smlouvy o úklidu, pak se Úklidová služba považuje za uhrazenou Profesionálovi okamžikem uzavření Smlouvy o úklidu.

Všechny platby za Úklidové služby od Zájemce náleží Profesionálovi poskytujícímu Úklidovou službu. LidskáSíla nepřijímá od Zájemce platby za Úklidové služby jako úhradu za své služby, ale pouze proto, aby za Zájemce zajistila úhradu za Úklidové služby Profesionálovi prostřednictvím poskytovatele platebních služeb. Předem poskytnuté prostředky, které drží LidskáSíla za účelem úhrady Úklidové služby, nejsou úročeny. LidskáSíla neposkytuje platební služby, veškeré případné platební transakce vyplývají ze Zprostředkovaných Úklidových služeb.

Výměna Profesionála

Pokud po uzavření Smlouvy o úklidu požádá Zákazník o výměnu Profesionála nebo pokud Profesionál, se kterým Zákazník uzavřel Smlouvu o úklidu, nemůže poskytnout Úklidovou službu, může LidskáSíla nebo Profesionál ve spolupráci s LidskouSílou zajistit jiného Profesionála a oznámit to Zákazníkovi. Oznámením je ukončena Smlouva o úklidu s původním Profesionálem a uzavřena Smlouva o úklidu s novým Profesionálem (za oba Profesionály může jednat LidskáSíla). Tímto okamžikem je původním Profesionálem vrácena úhrada za jím neprovedenou Úklidovou službu a je provedena úhrada za Úklidovou službu novému Profesionálovi.

Zrušení objednávky

Pokud Zájemce neprovede platbu do 24 hodin od zaslání výzvy k úhradě, může LidskáSíla zrušit objednávku Zájemce, čímž za Profesionála odvolá návrh na uzavření Smlouvy o úklidu a odstoupí s okamžitou účinností od smlouvy o Zprostředkování mezi Zájemcem a LidskáSíla.

Cena za Úklidové služby

Profesionál poskytuje Zájemci Úklidové služby za cenu podle Ceníku úklidu (Konečná cena). Profesionál standardně poskytuje Úklidové služby po dobu, kterou si Zájemce objednal. V takovém případě je Konečná cena vždy stejná jako Předběžná cena, kterou vidíte při objednávce.

Delší nebo kratší úklid: V případě hrozícího překročení objednané doby z důvodů na straně Zájemce (např. na místě vznesený požadavek k provedení dalších prací) je Profesionál povinen takovou situaci telefonicky konzultovat s LidskáSíla a bez souhlasu LidskáSíla Profesionál není oprávněn překročit objednanou dobu. Pokud je Úklidová služba na místě poskytována o 30 a více minut kratší dobu, než bylo objednáno, oznámí to Profesionál LidskáSíla. Pokud se Profesionál a Zájemce se souhlasem LidskáSíla dohodnou na delší době poskytování dané Úklidové služby nebo pokud úklid trval kratší dobu, bude rozdíl mezi Předběžnou a Konečnou cenou doplacen nebo vrácen po poskytnutí Úklidové služby nebo bude o rozdíl upravena Předběžná a Konečná cena další objednané Úklidové služby. Při úpravách se doba úklidu počítá vždy po půlhodinách. Kratší úseky se vždy počítají za půl hodiny.

Garance spokojenosti

I když LidskáSíla není stranou Smlouvy o úklidu, poskytuje Zájemci následující Garanci spokojenosti: Pokud je kvalita Úklidové služby ve značném nesouladu s odůvodněným očekáváním Zájemce, zajistí LidskáSíla na vlastní náklad opětovné poskytnutí Úklidové služby jiným Profesionálem. Místo toho může LidskáSíla zajistit, že Zájemci bude v plné výši vrácena cena zaplacená za Úklidovou službu, na kterou Zájemce oprávněně uplatnil Garanci spokojenosti.

Pro nárok na uplatnění Garance spokojenosti musí Zájemce splnit obě následující podmínky:

 • do 24 hodin od poskytnutí Úklidové služby společnost LidskáSíla informovat, že není spokojen s poskytnutím Úklidové služby a uplatňuje Garanci spokojenosti,
 • umožnit zajištění opakovaného poskytnutí Úklidové služby jiným Profesionálem ve stejném rozsahu znovu, a to během tří pracovních dnů od uplatnění nároku a v jednom ze tří termínů, které LidskáSíla v rámci těchto tří dnů navrhne.

Zásady poskytování Úklidových služeb

Profesionál v dohodnutý termín dorazí na dohodnuté místo a zahájí poskytování Úklidové služby. Pokud je Profesionálovi aktivně odepřen vstup do prostor, ve kterých má poskytnout Úklidovou službu, není Profesionál povinen poskytnout Úklidovou službu a ponechá si celou zaplacenou Předběžnou cenou jako sjednanou paušální náhradu nákladů.

V případě, že se Profesionál ve sjednaném termínu dostaví k prostorám, ve kterých má poskytovat Úklidovou službu, a prostory jsou uzamčeny, přičemž se Profesionálovi nepodaří pomocí běžných postupů zjednat přístup dovnitř, vyčká 15 minut. Poté zkusí vhodným způsobem kontaktovat Zájemce. Nepodaří-li se mu to do 30 minut po sjednaném termínu zahájení poskytování Úklidové služby, není Profesionál povinen poskytnout Úklidovou službu a ponechá si celou zaplacenou Předběžnou cenou jako sjednanou paušální náhradu nákladů.

Profesionál nebude přebírat klíče od prostor, ve kterých má poskytovat Úklidové služby, pokud se tak předem nedohodl Zájemce s LidskáSíla. V případě, že tak dohodnuto je, Profesionál sepíše se Zájemcem protokol o předání klíčů, jehož vzor dodá LidskáSíla. Pokud Zájemce předá klíče Profesionálovi bez souhlasu LidskáSíla, Zájemci nevzniká právo na uplatnění Garance spokojenosti.

LidskáSíla provádí namátkové kontroly poskytování Úklidových služeb Zájemcům. Zájemci i Profesionálové jsou povinni strpět tyto kontroly, přičemž o rozsahu a délce kontroly rozhoduje vždy LidskáSíla dle svého uvážení. Tyto kontroly jsou určené k zajištění jednotného standardu Úklidových služeb zprostředkovaných LidskáSíla. LidskáSíla neuděluje Profesionálovi závazné pokyny. Profesionál své Úklidové služby poskytuje Zájemci samostatně a podle dohody mezi Zájemcem a Profesionálem..

V případech, kdy se Zájemce prokazatelně dozvěděl o Úklidových službách nabízených Profesionálem prostřednictvím LidskáSíla, a i přesto dojde ke sjednání Úklidové služby s Profesionálem bez vědomí LidskáSíla (aniž by bylo použito Portálu LidskáSíla.cz), nevzniká právo Zájemce na Garanci spokojenosti. Zájemce není oprávněn bez vědomíLidskáSíla domlouvat termíny poskytnutí Úklidové služby přímo s Profesionálem. V takovém případě zaniká právo nejen na Garanci spokojenosti, ale i na jakákoliv další plnění, zejména pojistné plnění v případě pojistné události nebo průběžné kontroly kvality poskytnutých Úklidových služeb Profesionálem.

Profesionál nebude poskytovat Úklidové služby způsobem, při kterém by bylo ohroženo jeho zdraví nebo život; zejména se jedná o případy úklidu z nestabilních ploch nebo zařízení, práce ve výškách (hrozící pád z výšky více než 1,5 m), nebo o způsob porušující obecně závazné normy bezpečnosti práce.

Profesionál poskytuje Úklidové služby v rozsahu dle objednávky a pro každou poskytnutou Úklidovou službu vyplní checklist. V případě, že Profesionálovi Zájemce zadá pokyny k úklidu odlišně od objednaného rozsahu, je Profesionál oprávněn přednostně splnit pokyny Zájemce a nemusí provést úklid podle objednávky. Tuto skutečnost zapíše do checklistu, který vyplní, po provedení úklidu podepíše a zanechá Zájemci na viditelném místě.

Povinnosti Zájemce

Zájemce je povinen poskytnout Profesionálovi dostatečné množství čisticích prostředků a nástrojů, jejichž seznam je uveřejněn na Portálu LidskáSíla.cz. Nesplněním této podmínky zaniká Garance spokojenosti a Profesionál není povinen poskytnout Úklidovou službu a ponechá si celou zaplacenou Předběžnou cenou jako sjednanou paušální náhradu nákladů.

Zájemce je povinen zajistit pro Profesionála přístup do prostor, kde má být Úklidová služba poskytnuta.

Zájemce nesmí v prostoru, v němž je Úklidová služba poskytována, nechávat bez dozoru žádné věci, jejichž celková hodnota přesahuje 10.000 Kč, včetně hotovosti.

Zájemce je povinen chovat se k Profesionálovi slušně a zbytečně jej neobtěžovat.

Odpovědnost, pojištění a stížnosti

LidskáSíla neposkytuje Úklidové služby a neodpovídá ani neručí za případné škody způsobené při poskytování Úklidových služeb. Výhradní odpovědnost za jakékoli škody způsobené při poskytování Úklidových služeb nese Profesionál.

Pokud má Zájemce jakékoli stížnosti ke kvalitě Úklidové služby nebo se domnívá, mu Úklidovou službou byla způsobena škoda, musí kontaktovat společnost LidskáSíla a ta se bude snažit najít řešení mezi Zájemcem a Profesionálem.

LidskáSíla má uzavřené pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem Zprostředkovatelské činnosti s limitem pojistného plnění 10 milionů Kč.

Prohlášení Zájemců a Profesionálů

Souhlasem s těmito obchodními podmínkami Zájemci i Profesionálové potvrzují, že:

 • jsou svéprávní a způsobilí k právnímu jednání směřujícímu k uzavření smlouvy o Zprostředkování (mezi Zájemcem a LidskáSíla) a Smlouvy o úklidu (mezi Profesionálem a Zájemcem),
 • veškeré informace a údaje poskytnuté společnosti LidskáSíla (zejména údaje udané při registraci) jsou pravdivé, přesné a aktuální.

Souhlasem s těmito obchodními podmínkami se Zájemci i Profesionálové zavazují, že:

 • budou své údaje do 8 dnů od jejich změny aktualizovat prostřednictvím Portálu LidskáSíla.cz
 • se zdrží použití Portálu LidskáSíla.cz (i) k jakýmkoli nezákonným účelům, (ii) způsobem, který by narušoval, poškozoval, přetěžoval či omezoval Portál LidskáSíla.cz anebo snížil jeho výkon nebo (iii) k jinému účelu, než k jakému je určen,
 • se zdrží obcházení a/nebo modifikování bezpečnostních opatření Portálu LidskáSíla.cz, nahrávání souborů obsahujících viry, trojské koně či jiné škodlivé kódy, snah o vstup na účty jiných uživatelů či jiného narušování jakéhokoli bezpečnostního opatření,
 • uchovají poskytnuté přístupové údaje ke svému účtu v tajnosti, neposkytnou je třetí osobě a zachovají přiměřenou obezřetnost při používání Portálu LidskáSíla.cz, zejména dodržením obecných bezpečnostních zásad nakládání s přístupovými údaji.

Souhlasem s těmito obchodními podmínkami berou Zájemci i Profesionálové na vědomí a souhlasí, že:

 • LidskáSíla negarantuje nepřetržitý provoz Portálu LidskáSíla.cz,
 • LidskáSíla negarantuje, že bude schopna zprostředkovat Úklidové služby v poptávaném čase a místě, ani negarantuje dostupnost konkrétního Profesionála – dostupnost Úklidových služeb závisí na kapacitě jednotlivých Profesionálů,
 • LidskáSíla si vyhrazuje právo odmítnout Zprostředkovat Úklidové služby kterémukoliv Zájemci i bez uvedení důvodu; cenová nabídka, která se zobrazí během objednávky, představuje pouze Předběžnou cenu; Konečná cena je závislá na skutečné době, kterou si provedené Úklidové služby Profesionála vyžádá.

Ochrana osobních údajů

Aby mohla LidskáSíla Zprostředkovat Úklidové služby podle těchto obchodních podmínek, musí zpracovávat některé osobní údaje Zájemce. Jsou to ty osobní údaje, které Zájemce předá společnosti LidskáSíla prostřednictvím Portálu LidskáSíla.cz při registraci nebo následně během trvání registrace, a údaje o Zprostředkování. Správcem údajů bude LidskáSíla, která bude zpracovávat údaje za účelem (i) plnění smlouvy o Zprostředkování (Provozovatel tedy údaje použije zejména k propojování Zájemců a Profesionálů a zprostředkování plateb), (ii) jednání o smlouvě o Zprostředkování (to platí po dobu do potvrzení objednávky) a (iii) k ochraně zájmů LidskáSíla (to platí zejména pro případy, kdy LidskáSíla nebo Zájemce odmítne nebo zruší registraci – i přesto si může LidskáSíla ponechat údaje nutné k tomu, aby mohla uplatňovat svá práva). Zájemce takovým zpracováním výslovně souhlasí, ale bere na vědomí, že takové zpracování je dovolené i bez jeho výslovného souhlasu.

Zájemce dále souhlasí s tím, aby mu LidskáSíla zasílala obchodní sdělení. Souhlas lze kdykoliv odvolat.

LidskáSíla bude údaje zpracovávat po dobu, kdy jde Zájemce registrovaný na Portálu LidskáSíla.cz a potom 5 let po skončení registrace nebo do odvolání souhlasu.

Zájemce je tímto informován o tom, že má právo na informaci o tom, jaké osobní údaje, k jakému účelu a jakým způsobem jsou o něm zpracovávány. Pokud zjistí nebo se domnívá, že správce provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se právním předpisem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat správce o vysvětlení, nebo požadovat, aby správce odstranil takto vzniklý stav. Může se jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Zájemce může s LidskáSíla ohledně osobních údajů komunikovat na nase@lidskasila.cz.

Poučení pro spotřebitele

Spotřebitelem je každý Zájemce - fyzická osoba, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání (Spotřebitel) uzavírá smlouvu s podnikatelem (LidskáSíla i Profesionál jsou v tomto smyslu podnikatelé).

Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy o Zprostředkování i od Smlouvy o úklidu bez uvedení důvodu ve lhůtě čtrnácti dnů. Tato lhůta běží ode dne uzavření smlouvy. Pokud Spotřebitel objedná Úklidovou službu na termín, který následuje méně než 15 dní po objednávce, pak tím výslovně žádá, aby LidskáSíla poskytla Zprostředkování již před uplynutím čtrnáctidenní lhůty a zavazuje se uhradit cenu ze Zprostředkování podle Ceníku úklidu [odkaz]. Pokud je Smlouva o úklidu uzavřena méně než 15 dní před termínem úklidu, pak Spotřebitel uzavřením smlouvy výslovně žádá Profesionála, aby začal poskytovat Úklidovou službu již před uplynutím čtrnáctidenní lhůty a zavazuje se uhradit případnou paušální náhradu při neposkytnutí služby podle těchto podmínek (zejména pokud Zájemce nevpustí Profesionála nebo nezajistí úklidové prostředky).

Profesionál zmocňuje společnost LidskáSíla, aby za něj přijímala od Spotřebitelů odstoupení od Smlouvy o úklidu. Pokud chce Spotřebitel od smlouvy o Zprostředkování nebo od Smlouvy o úklidu odstoupit, musí prokazatelně informovat společnost LidskáSíla formou jednostranného textem zachyceného právního jednání odeslaného na adresu LidskáSíla. Vzorové odstoupení vypadá takto: „Oznámení o odstoupení od smlouvy. Oznamuji, že tímto odstupuji od Smlouvy o úklidu podle objednávky ze dne [uvedete datum objednávky] [Dále uvedete Vaše jméno a adresu a podepíšete se].“

LidskáSíla zajistí nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy o úklidu vrácení zaplacené Předběžné ceny, snížené případně o cenu za částečné poskytnutí služby.

Kontaktní údaje pro uplatnění práv Spotřebitele:

LidskáSíla s.r.o.
Pernerova 10/32
186 00 Praha 8
tel. 226 289 000
e-mail: nase@lidskasila.cz

Pokud se nepodaří urovnat spor mezi Spotřebitelem a LidskouSílou nebo mezi Spotřebitelem a Profesionálem, může se Spotřebitel domáhat mimosoudního řešení sporu u České obchodní inspekce, která je příslušným subjektem pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů. Formulář a bližší informace jsou dostupné na internetové stránce České obchodní inspekce https://adr.coi.cz

Závěrečná ustanovení

LidskáSíla si vyhrazuje právo tyto obchodní podmínky jednostranně měnit či doplňovat v souladu s právními předpisy a zároveň se zavazuje informovat Zájemce a Profesionály o všech takových změnách či doplněních prostřednictvím Portálu LidskáSíla.cz nebo jiným vhodným způsobem.

Veškeré právní vztahy vznikající na základě nebo v souvislosti s Portálem LidskáSíla.cz se řídí právním řádem České republiky, a to bez ohledu na to, odkud byl přístup k nim realizován.

Je-li nebo stane-li se některé z ustanovení obchodních podmínek neplatným nebo neúčinným, namísto takových neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se co nejvíce přibližuje hospodářskému účelu neplatného či neúčinného ustanovení. Neplatností nebo neúčinností některého ustanovení není dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení. Neplatností nebo neúčinností některého ustanovení pouze ve vztahu k určitému subjektu nebo k určité skupině subjektů není dotčena platnost a účinnost těchto ustanovení vůči jiným subjektům.