Obchodní podmínky společnosti LidskáSíla s.r.o. a podmínky užití webových stránek lidskasila.cz

Vítá Vás LidskáSíla s.r.o., IČ 03957837, se sídlem Pernerova 10/32, Praha, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 239949 (dále jen LidskáSíla).

Na úvod - Kdo a co se řídí těmito obchodními podmínkami?

Některé základní pojmy:

 • Zájemce znamená kdokoli, kdo navštíví a používá internetové stránky www.lidskasila.cz nebo související aplikace (Portál LidskáSíla.cz) a chce použít úklidové služby a další služby pro domácnost nabízené přes Portál LidskáSíla.cz (Úklidové služby)
 • Profesionál znamená nezávislý poskytovatel, jehož Úklidové služby si může Zájemce objednat přes Portál LidskáSíla.cz

Tyto obchodní podmínky platí pro:

 • Úklidové služby, které Profesionál poskytne Zájemci (Smlouva o úklidu), ledaže si Profesionál a Zájemce dohodnou něco jiného,
 • vztah mezi Zájemcem a LidskáSíla, který spočívá v tom, že LidskáSíla umožní Zájemci najít přes Portál LidskáSíla.cz Profesionála, se kterým Zájemce může uzavřít Smlouvu o úklidu a dále v tom, že LidskáSíla zprostředkuje přes poskytovatele platebních služeb platbu Zájemce Profesionálovi za Úklidové služby a vyřizuje za Zájemce komunikaci s Profesionálem ohledně některých aspektů Úklidových služeb (Zprostředkování),
 • vztah mezi LidskouSílou a Profesionálem, ledaže si LidskáSíla a Profesionál dohodnou něco jiného,
 • práva a povinnosti Zájemců i Profesionálů při vstupu Portál LidskáSíla.cz a jeho užívání a související právní vztahy.

Tyto obchodní podmínky nahrazují veškeré předchozí obchodní podmínky upravující Zprostředkování, Úklidové služby nebo užívání Portálu LidskáSíla.cz. Každým použitím Portálu LidskáSíla.cz a zejména každou objednávkou Zprostředkování souhlasí Zájemce s aktuálním zněním obchodních podmínek.

Použití webových stránek a aplikací či jakéhokoli jiného softwaru licencovaného prostřednictvím třetí strany v roli distributora, jako jsou Apple iTunes Store nebo Google Play, se rovněž řídí platnou a aktuální licenční smlouvou, kterou zprostředkovává třetí strana v roli distributora.

LidskáSíla si vyhrazuje právo tyto obchodní podmínky jednostranně měnit či doplňovat v souladu s právními předpisy a zároveň se zavazuje informovat Zájemce a Profesionály o všech takových změnách či doplněních prostřednictvím Portálu LidskáSíla.cz nebo jiným vhodným způsobem.

Zprostředkování Úklidových služeb

Objednávka

Zájemce, který má zájem o Zprostředkování Úklidových služeb vyplní objednávkový formulář na Portálu LidskáSíla.cz, čímž dojde k automatickému vytvoření uživatelského účtu Zájemce (ledaže už uživatelský účet existuje). V objednávce zvolí Zájemce druh a parametry Úklidové služby (včetně případných služeb navíc), o jejíž Zprostředkování má zájem, místo a přesný termín poptávané Úklidové služby a případně konkrétního Profesionála. Termínem se rozumí den a hodina, kdy má dojít k zahájení poskytování Úklidových služby na učeném místě. Při vyplnění objednávky je automaticky spočítána orientační cena za Úklidové služby (Předběžná cena) v rozsahu dle objednávky ve standardu specifikovaném v těchto obchodních podmínkách a na Portálu LidskáSíla.cz (zejména pod odkazem uklízené plochy).

Na základě objednávky zajistí LidskáSíla, aby konkrétní Profesionál poskytl Zájemci Úklidové služby. LidskáSíla se bude snažit přednostně zajistit toho Profesionála, který již pro daného Zájemce Úklidové služby v minulosti poskytoval a Zájemce byl s výsledkem spokojen. Zájemce objednávkou zmocňuje LidskouSílu, aby za Zájemce navrhla Profesionálovi uzavření Smlouvy o úklidu.

Smlouva o úklidu a platba za Úklidové služby

Smlouva o úklidu je mezi Zájemcem a konkrétním Profesionálem uzavřena okamžikem, kdy takový Profesionál (zastoupený případně LidskouSílou) potvrdí Zájemci objednávku. Nejpozději je Smlouva o úklidu uzavřena okamžikem, kdy Profesionál začne poskytovat Úklidové služby.

Zájemce bude v přiměřené lhůtě před objednaným termínem poskytnutí Úklidové služby vyzván k úhradě objednané Úklidové služby online platební kartou.

LidskáSíla může požadovat nebo umožnit, aby Zájemce předem poskytnul prostředky na úhradu Úklidové služby, které hodlá v budoucnosti využít (například aby prostředky uhradil hned při objednávce). Zájemce může předem poskytnout prostředky na úhradu Úklidové služby s možností postoupit nárok na využití Úklidových služeb formou voucheru na jiného Zájemce. V tom případě je Smlouva o úklidu uzavřena se Zájemcem, který voucher uplatnil. Pokud Zájemce poskytl prostředky před uzavřením Smlouvy o úklidu, pak se Úklidová služba považuje za uhrazenou Profesionálovi okamžikem uzavření Smlouvy o úklidu.

Všechny platby za Úklidové služby od Zájemce náleží Profesionálovi poskytujícímu Úklidovou službu. LidskáSíla nepřijímá od Zájemce platby jako úhradu za své služby, ale pouze proto, aby za Zájemce zajistila úhradu za Úklidové služby Profesionálovi prostřednictvím poskytovatele platebních služeb. Předem poskytnuté prostředky, které drží LidskáSíla za účelem úhrady Úklidové služby, nejsou úročeny.

Výměna Profesionála

Pokud po uzavření Smlouvy o úklidu požádá Zákazník o výměnu Profesionála nebo pokud Profesionál, se kterým Zákazník uzavřel Smlouvu o úklidu, nemůže poskytnout Úklidovou službu, může LidskáSíla nebo Profesionál ve spolupráci s LidskouSílou zajistit jiného Profesionála a oznámit to Zákazníkovi. Oznámením je ukončena Smlouva o úklidu s původním Profesionálem a uzavřena Smlouva o úklidu s novým Profesionálem (za oba Profesionály může jednat LidskáSíla). Tímto okamžikem je původním Profesionálem vrácena úhrada za jím neprovedenou Úklidovou službu a je provedena úhrada za Úklidovou službu novému Profesionálovi.

Zrušení a změna objednávky

Pokud Zájemce neprovede platbu do 24 hodin od zaslání výzvy k úhradě, může LidskáSíla zrušit objednávku Zájemce, čímž za Profesionála odvolá návrh na uzavření Smlouvy o úklidu a odstoupí s okamžitou účinností od smlouvy o Zprostředkování mezi Zájemcem a LidskáSíla.

Zájemce může objednávku zrušit nebo může změnit termín pro poskytnutí Úklidové služby více než 24 hodin před termínem poskytnutí Úklidové služby na určeném místě. Při takovém zrušení bude Zájemci vrácena již případně zaplacená Předběžná cena v plné výši mínus poplatek za změnu ve výši až 100 Kč. V případě, že objednávku zruší Zájemce 12-24 hodin před objednaným poskytnutím Úklidové služby, bude Zájemci vrácena zaplacená částka snížená o 300 Kč jako sjednanou paušální náhradu nákladů spojených se zrušením objednávky. V případě zrušení objednávky méně než 12 hodin před zahájením poskytování Úklidové služby se zaplacená cena Zájemci nevrací a náleží Profesionálovi jako sjednaná paušální náhrada nákladů spojených se zrušením objednávky. Vrácení Předběžné ceny zajišťuje za Profesionála LidskáSíla.

Cena za Zprostředkování a za Úklidové služby

LidskáSíla poskytuje Zájemci Zprostředkování bezplatně.

Profesionál poskytuje Zájemci Úklidové služby za cenu (Konečná cena), která je určena hodinovou sazbou uvedenou v objednávce (v závislosti na frekvenci objednaných Úklidových služeb) a skutečným počtem hodin po které byla Úklidová služba poskytována v místě specifikovaném v objednávce (počítá se každá započatá půlhodina, minimální rozsah je 3 hodiny, příprava na úklid je zdarma mimo případů popsaných dále v části o poučení pro spotřebitele). Profesionál standardně poskytuje Úklidové služby na místě pouze po dobu, kterou si Zájemce objednal.

Úprava Konečné ceny: V případě hrozícího překročení objednané doby z důvodů na straně Zájemce (např. na místě vznesený požadavek k provedení dalších prací) je Profesionál povinen takovou situaci telefonicky konzultovat s LidskouSílou a bez souhlasu LidskéSíly Profesionál není oprávněn překročit objednanou dobu. Pokud je Úklidová služba na místě poskytována o 30 a více minut kratší dobu, než bylo objednáno, oznámí to Profesionál LidskéSíle. Pokud se Profesionál a Zájemce se souhlasem LidskéSíly dohodnou na delší době poskytování dané Úklidové služby nebo pokud úklid trval kratší dobu, bude rozdíl mezi Předběžnou a Konečnou cenou doplacen nebo vrácen po poskytnutí Úklidové služby nebo bude o rozdíl upravena Předběžná a Konečná cena další objednané Úklidové služby. U opakovaně poskytovaných Úklidových služeb bude zohledněna skutečná časová náročnost poskytnuté služby a při výpočtu ceny za opakované poskytnutí Úklidové služby bude automaticky upravena vyhrazená doba a Předběžná i Konečná cena.

Profesionál hradí LidskéSíle odměnu za její služby podle samostatné smlouvy mezi Profesionálem a LidskouSílou.

Garance spokojenosti

I když LidskáSíla není stranou Smlouvy o úklidu, poskytuje Zájemci následující Garanci spokojenosti: Pokud je kvalita Úklidové služby ve značném nesouladu s odůvodněným očekáváním Zájemce, zajistí LidskáSíla na vlastní náklad opětovné poskytnutí Úklidové služby jiným Profesionálem. Místo toho může LidskáSíla zajistit, že Zájemci bude v plné výši vrácena cena zaplacená za Úklidovou službu, na kterou Zájemce oprávněně uplatnil Garanci spokojenosti.

Pro nárok na uplatnění Garance spokojenosti musí Zájemce splnit obě následující podmínky:

 • do 24 hodin od poskytnutí Úklidové služby LidskouSílu informovat, že není spokojen s poskytnutím Úklidové služby a uplatňuje Garanci spokojenosti,
 • umožnit zajištění opakovaného poskytnutí Úklidové služby jiným Profesionálem ve stejném rozsahu znovu, a to během tří pracovních dnů od uplatnění nároku a v jednom ze tří termínů, které LidskáSíla v rámci těchto tří dnů navrhne.

Zásady poskytování Úklidových služeb

Profesionál v dohodnutý termín dorazí na dohodnuté místo a zahájí poskytování Úklidové služby. Pokud je Profesionálovi aktivně odepřen vstup do prostor, ve kterých má poskytnout Úklidovou službu, není Profesionál povinen poskytnout Úklidovou službu a ponechá si celou zaplacenou Předběžnou cenou jako sjednanou paušální náhradu nákladů.

V případě, že se Profesionál ve sjednaném termínu dostaví k prostorám, ve kterých má poskytovat Úklidovou službu, a prostory jsou uzamčeny, přičemž se Profesionálovi nepodaří pomocí běžných postupů zjednat přístup dovnitř, vyčká 15 minut. Poté zkusí vhodným způsobem kontaktovat Zájemce. Nepodaří-li se mu to do 30 minut po sjednaném termínu zahájení poskytování Úklidové služby, není Profesionál povinen poskytnout Úklidovou službu a ponechá si celou zaplacenou Předběžnou cenou jako sjednanou paušální náhradu nákladů.

Profesionál nebude přebírat klíče od prostor, ve kterých má poskytovat Úklidové služby, pokud se tak předem nedohodl Zájemce s LidskouSílou. V případě, že tak dohodnuto je, Profesionál sepíše se Zájemcem protokol o předání klíčů, jehož vzor dodá LidskáSíla. V případě, že Profesionál vydání klíčů po Zájemci požaduje, aniž je tak předem sjednáno prostřednictvím LidskéSíly, nebo Zájemce předá klíče Profesionálovi bez souhlasu LidskéSíly, Zájemci nevzniká právo na uplatnění Garance spokojenosti.

LidskáSíla provádí namátkové kontroly poskytování Úklidových služeb Zájemcům. Zájemci i Profesionálové jsou povinni strpět tyto kontroly, přičemž o rozsahu a délce kontroly rozhoduje vždy LidskáSíla dle svého uvážení. Tyto kontroly jsou určené k zajištění jednotného standardu Úklidových služeb zprostředkovaných LidskáSíla. LidskáSíla neuděluje Profesionálovi závazné pokyny. Profesionál své Úklidové služby poskytuje Zájemci samostatně a podle dohody mezi Zájemcem a Profesionálem..

V případech, kdy se Zájemce prokazatelně dozvěděl o Úklidových službách nabízených Profesionálem prostřednictvím LidskéSíly, a i přesto dojde ke sjednání Úklidové služby s Profesionálem bez vědomí LidskéSíly (aniž by bylo použito Portálu LidskáSíla.cz), nevzniká právo Zájemce na Garanci spokojenosti. Zájemce není oprávněn bez vědomí LidskéSíly domlouvat termíny poskytnutí Úklidové služby přímo s Profesionálem. V takovém případě zaniká právo nejen na Garanci spokojenosti, ale i na jakákoliv další plnění, zejména pojistné plnění v případě pojistné události nebo průběžné kontroly kvality poskytnutých Úklidových služeb Profesionálem.

Profesionál nebude poskytovat Úklidové služby způsobem, při kterém by bylo ohroženo jeho zdraví nebo život; zejména se jedná o případy úklidu z nestabilních ploch nebo zařízení, práce ve výškách (hrozící pád z výšky více než 1,5 m), nebo o způsob porušující obecně závazné normy bezpečnosti práce.

Profesionál poskytuje Úklidové služby v rozsahu dle objednávky a pro každou poskytnutou Úklidovou službu vyplní checklist. V případě, že Profesionálovi Zájemce zadá pokyny k úklidu odlišně od objednaného rozsahu, je Profesionál oprávněn přednostně splnit pokyny Zájemce a nemusí provést úklid podle objednávky. Tuto skutečnost zapíše do checklistu, který vyplní, po provedení úklidu podepíše a zanechá Zájemci na viditelném místě.

Povinnosti Zájemce

Zájemce je povinen poskytnout Profesionálovi dostatečné množství čisticích prostředků a nástrojů, jejichž seznam je uveřejněn na Portálu LidskáSíla.cz. Nesplněním této podmínky zaniká Garance spokojenosti a Profesionál není povinen poskytnout Úklidovou službu a ponechá si celou zaplacenou Předběžnou cenou jako sjednanou paušální náhradu nákladů.

Zájemce je povinen zajistit pro Profesionála přístup do prostor, kde má být Úklidová služba poskytnuta.

Zájemce je povinen uschovat a dostatečně zabezpečit věci vyšší hodnoty, které se vyskytují v prostoru, v němž je Úklidová služba poskytována.

Zájemce je povinen chovat se k Profesionálovi slušně a zbytečně jej neobtěžovat.

Odpovědnost, pojištění a stížnosti

LidskáSíla neposkytuje Úklidové služby a neodpovídá ani neručí za případné škody způsobené při poskytování Úklidových služeb. Výhradní odpovědnost za jakékoli škody způsobené při poskytování Úklidových služeb nese Profesionál.

Pokud má Zájemce jakékoli stížnosti ke kvalitě Úklidové služby nebo se domnívá, mu Úklidovou službou byla způsobena škoda, musí kontaktovat LidskouSílu a ta se bude snažit najít řešení mezi Zájemcem a Profesionálem.

LidskáSíla má uzavřené pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem Zprostředkovatelské činnosti s limitem pojistného plnění 10 milionů Kč.

Prohlášení Zájemců a Profesionálů

Souhlasem s těmito obchodními podmínkami Zájemci i Profesionálové potvrzují, že:

 • jsou svéprávní a způsobilí k právnímu jednání směřujícímu k uzavření smlouvy o Zprostředkování (mezi Zájemcem a LidskáSíla) a Smlouvy o úklidu (mezi Profesionálem a Zájemcem),
 • veškeré informace a údaje poskytnuté LidskéSíle (zejména údaje udané při registraci) jsou pravdivé, přesné a aktuální.

Souhlasem s těmito obchodními podmínkami se Zájemci i Profesionálové zavazují, že:

 • budou své údaje do 8 dnů od jejich změny aktualizovat prostřednictvím Portálu LidskáSíla.cz
 • se zdrží použití Portálu LidskáSíla.cz (i) k jakýmkoli nezákonným účelům, (ii) způsobem, který by narušoval, poškozoval, přetěžoval či omezoval Portál LidskáSíla.cz anebo snížil jeho výkon nebo (iii) k jinému účelu, než k jakému je určen,
 • se zdrží obcházení a/nebo modifikování bezpečnostních opatření Portálu LidskáSíla.cz, nahrávání souborů obsahujících viry, trojské koně či jiné škodlivé kódy, snah o vstup na účty jiných uživatelů či jiného narušování jakéhokoli bezpečnostního opatření,
 • uchovají poskytnuté přístupové údaje ke svému účtu v tajnosti, neposkytnou je třetí osobě a zachovají přiměřenou obezřetnost při používání Portálu LidskáSíla.cz, zejména dodržením obecných bezpečnostních zásad nakládání s přístupovými údaji.

Souhlasem s těmito obchodními podmínkami berou Zájemci i Profesionálové na vědomí a souhlasí, že:

 • LidskáSíla negarantuje nepřetržitý provoz Portálu LidskáSíla.cz,
 • LidskáSíla negarantuje, že bude schopna zprostředkovat Úklidové služby v poptávaném čase a místě, ani negarantuje dostupnost konkrétního Profesionála – dostupnost Úklidových služeb závisí na kapacitě jednotlivých Profesionálů,
 • LidskáSíla si vyhrazuje právo odmítnout Zprostředkovat Úklidové služby kterémukoliv Zájemci i bez uvedení důvodu; cenová nabídka, která se zobrazí během objednávky, představuje pouze Předběžnou cenu; Konečná cena je závislá na skutečné době, kterou si provedené Úklidové služby Profesionála vyžádá.

Ochrana osobních údajů

Zájemci a Profesionálové souhlasem s těmito obchodními podmínkami dobrovolně udělují LidskéSíle souhlas se zpracováním osobních údajů v rozsahu a podobě, jak je stanoveno dále. Ochrana osobních údajů Zájemce a Profesionála, který je fyzickou osobou, je zajištěna v souladu předpisy o ochraně osobních údajů.

Osobním údajem, k jehož zpracování je udělen souhlas, je jakákoli informace, kterou Zájemce nebo Profesionál poskytne LidskéSíle a na základě které je možné Zájemce nebo Profesionála identifikovat, zejména jméno a příjmení, e-mail, adresa, případně také telefonní číslo a profilová fotografie.

Účelem zpracování je Zprostředkování Úklidových služeb a propagace služeb LidskéSíly a s ní spolupracujících partnerů. Souhlas platí po dobu využívání služeb Portálu LidskáSíla.cz, minimálně však na dobu 10 let od prvního použití Portálu LidskáSíla.cz.

Zájemci i Profesionálové mají právo požadovat od LidskéSíly informace o zpracování jejich osobních údajů a dále vysvětlení, domnívají-li se, že osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu se zákonem, a také požadovat, aby byl odstraněn případný závadný stav. Úřadem příslušným k řešení případných sporů ohledně osobních údajů je Úřad pro ochranu osobních údajů České republiky.

Zájemce souhlasí s předáním osobních údajů Profesionálovi a uděluje stejný souhlas se zpracováním i jemu. Zájemce souhlasí s předáním osobních údajů Profesionálovi a uděluje stejný souhlas se zpracováním i jemu. Zájemce i Profesionál souhlasí s předáním osobních údajů třetím osobám, které LidskéSíle poskytují odborné poradenství a služby (zejména účetní, advokáti, platební zprostředkovatelé apod.), a to za účelem realizace práv a povinností vyplývajících ze vzájemných vztahů a pro evidenční účely.

Souhlasem s obchodními podmínkami je LidskáSíla.cz dán souhlas k zasílání obchodních sdělení a k použití uvedené elektronické adresy k zasílání těchto sdělení.

Pokud si Zájemce či Profesionál přeje odvolat poskytnutý souhlas se zpracováním osobních údajů, učiní tak prostřednictvím e-mailové zprávy zaslané LidskáSíla.cz na kontaktní e-mailovou adresu uvedenou na Portálu LidskáSíla.cz. Při odvolání souhlasu je LidskáSíla.cz oprávněna okamžitě ukončit spolupráci se Zájemcem či Profesionálem a zrušit jeho uživatelský účet.

Poučení pro spotřebitele

Spotřebitelem je každý Zájemce - fyzická osoba, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání (Spotřebitel) uzavírá smlouvu s podnikatelem (LidskáSíla i Profesionál jsou v tomto smyslu podnikatelé).

Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy o Zprostředkování i od Smlouvy o úklidu bez uvedení důvodu ve lhůtě čtrnácti dnů. Tato lhůta běží ode dne uzavření smlouvy. Pokud Spotřebitel objedná Úklidovou službu na termín, který následuje méně než 15 dní po objednávce, pak bere na vědomí, že smlouva o Zprostředkování je splněna již uzavřením Smlouvy o úklidu a po tomto okamžiku od ní nelze odstoupit, a dále bere na vědomí, že Profesionál začíná plnit Smlouvu o úklidu již 24 hodin před objednaným termínem úklidu tím, že se na úklid připravuje. Spotřebitel takovou objednávkou výslovně žádá Profesionála, aby začal poskytovat Úklidovou službu již před uplynutím 14 denní lhůty a zavazuje se uhradit následující cenu za částečné poskytnutí služeb: 300 Kč při zrušení úklidu 12-24 hodin před objednaným termínem úklidu na místě a celou Předběžnou cenu při zrušení úklidu méně než 12 hodin předem.

Profesionál zmocňuje LidskouSílu, aby za něj přijímala od Spotřebitelů odstoupení od Smlouvy o úklidu. Pokud chce Spotřebitel od smlouvy o Zprostředkování nebo od Smlouvy o úklidu odstoupit, musí prokazatelně informovat LidskouSílou formou jednostranného textem zachyceného právního jednání odeslaného na adresu LidskéSíly. Vzorové odstoupení vypadá takto: „Oznámení o odstoupení od smlouvy. Oznamuji, že tímto odstupuji od Smlouvy o úklidu podle objednávky ze dne [uvedete datum objednávky] [Dále uvedete Vaše jméno a adresu a podepíšete se].“

LidskáSíla zajistí nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy o úklidu vrácení zaplacené Předběžné ceny, snížené případně o cenu za částečné poskytnutí služby.

Kontaktní údaje pro uplatnění práv Spotřebitele:

LidskáSíla s.r.o.
Pernerova 10/32
186 00 Praha 8
tel. 226 289 000
e-mail: nase@lidskasila.cz

Pokud se nepodaří urovnat spor mezi Spotřebitelem a LidskouSílou nebo mezi Spotřebitelem a Profesionálem, může se Spotřebitel domáhat mimosoudního řešení sporu u České obchodní inspekce, která je příslušným subjektem pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů. Formulář a bližší informace jsou dostupné na internetové stránce České obchodní inspekce https://adr.coi.cz

Závěrečná ustanovení

Veškeré právní vztahy vznikající na základě nebo v souvislosti s Portálem LidskáSíla.cz se řídí právním řádem České republiky, a to bez ohledu na to, odkud byl přístup k nim realizován.

Je-li nebo stane-li se některé z ustanovení obchodních podmínek neplatným nebo neúčinným, namísto takových neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se co nejvíce přibližuje hospodářskému účelu neplatného či neúčinného ustanovení. Neplatností nebo neúčinností některého ustanovení není dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení. Neplatností nebo neúčinností některého ustanovení pouze ve vztahu k určitému subjektu nebo k určité skupině subjektů není dotčena platnost a účinnost těchto ustanovení vůči jiným subjektům.