Podmínky ochrany osobních údajů

V LidskáSíla s.r.o. bereme ochranu soukromí našich klientů, což jsou dle obchodních podmínek subjekty na úrovni zájemců a profesionálů, velmi vážně a v souladu s pravidly ochrany osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“) vydáváme tyto podmínky ochrany osobních údajů:

Definice

Zájemce - kdokoli, kdo navštíví a používá internetové stránky www.lidskasila.cz nebo související aplikace a chce použít úklidové služby a další služby pro domácnost různými subjekty přes portál lidskasila.cz.

Profesionál - nezávislý poskytovatel, jehož úklidové služby si může zájemce objednat přes portál lidskasila.cz.

Shrnutí

V rámci naší činnosti nejčastěji zpracováváme osobní údaje zájemců a profesionálů, případně osob zastupujících (pokud je v postavení zájemce či profesionála právnická osoba) a s těmito údaji nakládáme zejména pro následující účely:

 1. zprostředkování úklidových služeb
 2. plnění zákonných povinností v rámci účetní a daňové agendy
 3. komunikace se zájemci a profesionály
 4. zasílání obchodních sdělení

Osobní údaje uchováváme v tajnosti, nicméně k některým z nich mohou mít v nezbytném rozsahu přístup naši subdodavatelé a dodavatelé technických a administrativních služeb za účelem zajištění kvalitních služeb nebo v případech stanovených zákonem také státní orgány. Ochrana údajů včetně jejich důvěrnosti u našich spolupracovníků a dodavatelů je zajištěna smluvními závazky.

V souvislosti se zpracováním osobních údajů máte zejména následující práva:

 • právo na přístup k osobním údajům
 • právo na opravu
 • právo na omezení zpracování
 • právo na výmaz
 • právo podat námitku
 • právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů
 • právo nebýt předmětem automatizovaného rozhodování včetně profilování

Svá práva můžete uplatnit prostřednictvím kontaktů uvedených v závěru těchto podmínek stejně jako se na nás můžete obrátit s jakýmikoliv dotazy.

Pokud by jste se domnívali, že zpracování osobních údajů neprobíhá v souladu se zákonem, uvědomte nás o tomto problému a my se Vám pokusíme vyjít vstříc. Kromě jiného se můžete obrátit i na příslušný orgán dohledu v zemi, kde žijete, pracujete, nebo kde došlo k porušení zákonných podmínek.

Detailnější informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete v dalších částech těchto podmínek níže.

1. Správce

Správcem osobních údajů je společnost LidskáSíla s.r.o., se sídlem Pernerova 10/32, Praha 8, 186 00, Česká republika, IČ: 03957837, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 239949, (dále jen “správce”).

2. Zpracování osobních údajů

2.1. Zprostředkování úklidových služeb

Při zprostředkování úklidových služeb dochází ke zpracování osobních údajů zájemce i profesionála.

U zájemce jsou to takové osobní údaje, které zájemce předá správci prostřednictvím portálu lidskasila.cz při registraci nebo následně během trvání registrace včetně údajů o zprostředkování úklidových služeb. Takové údaje se zpracovávají neboť jsou nezbytně potřebné ke zprostředkování objednané úklidové služby, tj. k plnění dle smlouvy uzavřené se zájemcem.

Za účelem zprostředkování úklidových služeb shromažďuje správce o zájemci tyto údaje:
- jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, emailová adresa, první a poslední 4 číslice platební karty, přihlašovací údaje

U profesionála dochází ke zpracování osobních údajů, které správci poskytne prostřednictvím portálu lidskasila.cz při registraci pro profesionály nebo následně během trvání registrace včetně údajů o zprostředkování úklidových služeb. Takové údaje se zpracovávají neboť jsou nezbytně potřebné ke zprostředkování úklidové služby. S profesionálem kromě jiného dochází i k uzavření smlouvy o spolupráci v průběhu osobního setkání v sídle správce.

Za účelem zprostředkování úklidových služeb shromažďuje správce o profesionálovi tyto údaje:
- jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, emailová adresa, věk, životopis, bankovní spojení, přihlašovací údaje, IČO, sídlo, fotografie, kopie výpisu z rejstříku trestů, kopie výpisu z centrální evidence exekucí, kopie výpisu z živnostenského rejstříku

V rámci zprostředkování úklidových služeb můžeme zpracovávat i osobní údaje dalších osob, typicky kontaktních a jiných osob na straně zájemce jako právnické osoby, které se podílejí na objednání požadované služby. V takovém případě o těchto osobách zpracováváme identifikační a kontaktní údaje. Tyto údaje zpracováváme, neboť je to nezbytné k plnění smlouvy se zájemcem, a zpracování je založeno na společném oprávněném zájmu zájemce a naší společnosti na zprostředkování sjednané služby.

Údaje jsou zpracovávány po dobu trvání smlouvy, tj. po dobu, kdy je zájemce či profesionál registrovaný na portálu lidskasila.cz a poté 3 roky po skončení registrace (ukončení smluvního vztahu), a to pro zajištění vzájemných práv (reklamace, soudní spor apod.).

2.2. Plnění zákonných povinností v rámci účetní a daňové agendy

Účetní doklady a další informace vyžadované zákonem zpracováváme pro splnění našich zákonných povinností a uchováváme je po dobu stanovenou zákonem, zpravidla po dobu 10 let. Jedná se především o fakturační údaje fyzické osoby, OSVČ či právnické osoby.

2.3. Komunikace se zájemci a profesionály

Pokud nám zašlete email nebo nás jinak kontaktujete, budeme informace o Vašem kontaktu zpracovávat pouze za účelem návazné komunikace s Vámi.

Za účelem takovéto komunikace správce zpracovává tyto údaje:
- jméno, příjmení, věk, emailová adresa, adresa, telefonní číslo, životopis

Osobní údaje, které byly získány při komunikaci se zájemcem či profesionálem, jsou uchovávány po dobu 1 roku od uskutečnění komunikace.

2.4. Zasílání obchodních sdělení

Naše profesionály a zájemce čas od času kontaktujeme s nabídkou akčních cen a dalších služeb, případně s aktuálními novinkami. Pokud takové informace nechcete dostávat, odpovězte na náš email nebo nám jiným způsobem tuto informaci sdělte a my Vám vyhovíme.

Za účelem zasílání obchodních sdělení shromažďuje správce o zájemci a profesionálovi údaje:
- jméno, přijímení, emailová adresa

Osobní údaje zpracovávané za účelem zasílání obchodních sdělení jsou zpracovávány do odvolání souhlasu zájemcem či profesionálem, nejdéle však 5 let.

3. Předávání osobních údajů

Vaše osobní údaje uchováváme v soukromí a maximálním bezpečí. Pro zajištění kvalitních služeb však využíváme služeb našich partnerů v oblasti hostingových služeb (provoz webových stránek), cloudových služeb (uložení dat), komunikačních služeb (email) a účetních a platebních služeb (platební brána). Naši partneři mohou mít v souvislosti s poskytováním služeb přístup k některým Vašim osobním údajům, avšak pouze v nezbytném rozsahu.

Bezpečí Vašich osobních údajů je u našich partnerů zajištěno prostřednictvím jejich smluvních závazků.

V zákonem předvídaných případech můžeme být povinni předat některé údaje orgánům státní správy zejména na úseku finančním.

Provozovatel naší interní komunikační aplikace je usídlen ve Spojených státech amerických. Ochrana Vašich údajů je zajištěna prostřednictvím smluvních závazků a instrumentu Štít soukromí (Privacy Shield). Podmínky Štítu soukromí můžete naleznout zde:
https://www.uoou.cz/stit-soukromi-privacy-shield-predani-osobnich-udaju-do-spojenych-statu-americkych/ds-3508/archiv=0&p1=1633
https://www.privacyshield.gov/welcome

4. Práva

Pokud si přejete uplatnit některé z níže uvedených práv, kontaktujte nás s Vaší odůvodněnou žádostí prostřednictvím některého z níže uvedených kontaktů.

Právo na přístup k osobním údajům

V souvislosti se zpracováním osobních údajů máte na základě Vaší žádosti právo na poskytnutí informací a na poskytnutí kopie Vašich zpracovávaných osobních údajů.

Právo na opravu

Pokud se domníváte, že osobní údaje, které zpracováváme jsou nepřesné, neaktuální nebo jinak nesprávné, kontaktujte nás a my je opravíme.

Právo na omezení zpracování

Máte právo na omezení zpracování pokud jsou osobní údaje, které zpracováváme, nepřesné, zpracování je nezákonné, osobní údaje již nejsou potřeba, ale Vy je potřebujete pro určení, výkon nebo obhajobu právního nároku nebo jste podali námitku proti zpracování.

Po dobu omezení budou Vaše osobní údaje u nás pouze uloženy a nebudou s nimi prováděny žádné operace bez Vašeho souhlasu. Omezení zpracování trvá po dobu, po kterou trvá některá z výše uvedených situací. O případném ukončení omezení budete informováni.

Právo na výmaz

Pokud již osobní údaje nejsou nezbytné k zajištění stanoveného účelu, nebo odvoláte souhlas s jejich zpracováním, na Vaši žádost tyto osobní údaje vymažeme. V některých případech je však Vaše právo omezeno. Například osobní údaje, které zpracováváme na základě našich zákonných povinností nelze vymazat před uplynutím zákonem stanovených archivačních lhůt. Nebo v případě osobních údajů souvisejících se zprostředkováním úklidových služeb nelze tyto vymazat před uplynutím lhůt k případnému uplatnění souvisejících nároků (náhrada škody, reklamace atd.).

Právo podat námitku

Proti zpracování založeném na základě oprávněného zájmu a pro přímý marketing můžete podat odůvodněnou námitku. Oprávněnost námitky bude posouzena a o rozhodnutí budete vyrozuměni prostřednictvím Vámi zvoleného kontaktu.

Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů

V případě zpracování osobních údajů na základě Vašeho souhlasu, můžete tento souhlas kdykoliv odvolat. Pokud si tak přejete učinit, kontaktujte nás se svojí žádostí prostřednictvím našich kontaktů uvedených níže.

Právo nebýt předmětem automatizovaného rozhodování včetně profilování

Automatizované rozhodování včetně profilování v rámci naší činnosti nevyužíváme.

Právo podat stížnost u dozorového orgánu

Pokud máte pocit, že s Vašimi osobními údaji není nakládáno podle zákona, máte možnost se obrátit na příslušný dozorový orgán v místě Vašeho bydliště, místa, kde pracujete, nebo místa, kde došlo k porušení Vašich práv. Vždy se můžete obrátit na dozorový orgán v místě jeho sídla:
Úřad pro ochranu osobních údajů Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7
Česká republika

5. Soubory cookies

Co jsou to soubory cookies?

Webové stránky lidskasila.cz využívají soubory cookies. Cookies jsou malé textové soubory, které jsou vkládány na pevný disk návštěvníka stránek (zájemce a profesionála). Soubory cookies se mohou používat například k uložení předvoleb a nastavení návštěvníka, pomoci s přihlášením, poskytnutí cílených reklam a analýze provozu stránky.

Správce využívá pouze cookies prvních stran, které jsou využívány pro účely analytiky.

Cookies prvních stran

Soubory cookies jsou vytvářeny webovými stránkami Správce. Správce využívá tyto údaje pro analytiku.

Jak můžete řídit soubory cookies?

Ne všechny cookies shromažďují o návštěvníkovi osobní údaje; některé pouze umožňují správné fungování uživatelského rozhraní, shromažďují anonymní informace pro analýzu způsobu využívání webového rozhraní nebo se používají například pro sdílení obsahu.

Cookies, které shromažďují osobní údaje, můžete odmítnout volbou v příslušném nastavení v internetovém prohlížeči.

6. Kontaktní informace

V případě jakýchkoliv dotazů či uplatnění práv se na nás můžete obrátit prostřednictvím některého z níže uvedených kontaktů:
Email: nase@lidskasila.cz
Telefon: +420 226 289 000
Pošta: Pernerova 10/32, Praha 8, 186 00, Česká republika